Meest gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen

Op welke manieren kan ik scheiden?

U kunt scheiden middels een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed.Voor beide vormen van scheiden moet u via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen. Bij een scheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden tussen u en uw partner worden verbroken. Een scheiding van tafel en bed kan soms een oplossing zijn. U bent uit elkaar maar blijft voor de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Na een scheiding van tafel en bed kunt u alsnog uw huwelijk definitief laten ontbinden. De juridische banden tussen u en uw ex-partner worden dan alsnog verbroken. Na een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed mag u opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaan.

Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

U vraagt een echtscheiding aan middels een verzoekschrift, dat u via een advocaat aan de rechtbank stuurt. Heeft u minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) dan bent u ook verplicht een ouderschapsplan te maken Hierin staan alle gemaakt afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen.

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Als u er met elkaar uit komt en er geen kinderen zijn dan, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. U moet dit wel laten regelen bij een advocaat of notaris. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het geregistreerd partnerschap ontbinden, dan verplicht de wet u het geregistreerd partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Uw advocaat stuurt het verzoek met ouderschapsplan naar de rechter.

Wanneer is een scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap definitief?

Na de beslissing van de rechter stuurt deze, via de advocaat, een zogenaamde akte van berusting naar beide partners ter ondertekening. De advocaat stuurt de relevante stukken naar de ambtenaar van de Burgelijke Stand ter inschrijving in het register. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder rechter gaat, middels een beschikking, via de notaris of de advocaat naar de Burgelijke Stand. De ambtenaar van de Burgelijke Stand schrijft de ontbinding in in het register van de Burgelijke Stand en per die datum is de scheiding/ beëindiging geregistreerd partnerschap definitief.

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

U en uw ex-partner hebben in principe beiden recht op de helft van het ouderschapspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. In onderling overleg mag u hiervan afwijken of zelfs afstand van doen. De wijziging moet uiterlijk binnen 2 jaar na scheidingsdatum bij het pensioenfonds worden gedaan.

Wie hebben een onderhoudsplicht?

Echtgenoten en geregistreerd partners hebben een onderhoudsplicht jegens elkaar. Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als de ander te weinig inkomen heeft om van te leven. Dit heet partner-alimentatie. Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht geldt tot het kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voorgezette onderhoudsplicht voor studie en levensonderhoud tot 21 jaar, tenzij het kind zelf in zijn behoeften kan voorzien. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Hoe vraag ik alimentatie aan?

In principe maakt u in onderling overleg met uw ex-partner afspraken over, zowel het bedrag als de duur van de alimentatie. Als u het niet eens met elkaar kunt worden, kunt u beiden de rechter verzoeken de alimentatie regeling- en het bedrag te laten vast stellen.

Wat kan ik doen als mijn ex-partner weigert de afgesproken alimentatie te betalen?

Wanneer uw ex-partner de partner- of kinderalimentatie niet betaald kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO kan de alimentatie voor u innen. Hieraan zijn wel enige voorwaarden aan verbonden. Zo moet de alimentatie zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in een gerechtelijke beschikking. Dus op basis van alleen een echtscheidingsconvenant kan het LBIO niet innen. Er moet sprake zijn van minimaal 1 maand achterstand, terwijl achterstand, ouder dan 6 maanden niet meer kan worden geïncasseerd. Tevens is er een vergoeding voor de betalingsverplichtige aan het LBIO verschuldigd.

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een draaiboek waarin ouders die uit elkaar gaan, alle afspraken in vastleggen over de zorg en opvoeding van hun minderjarige kinderen. U bent bij wet verplicht dit, naast het echtscheidingsconvenant, bij de rechtbank aan te leveren. In dit plan moeten in ieder geval de afspraken staan over het verdelen van de zorg en opvoeding, omgangsregeling en kinderalimentatie.Ook de manier waarop u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en beslissingen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze staat hierin vermeld.

Houd ik het ouderlijk gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

na uw scheiding houdt u in principe beiden de ouderlijke macht over uw kinderen. U blijft dus beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. De rechter kan bepalen dat een van u uit de ouderlijke macht wordt ontheven of uzelf kan daarom verzoeken. De ouder die geen gezag (meer) heeft houdt wel het recht op een omgangsregeling, tenzij de rechter anders heeft beslist. Bij de vaststelling van het ouderlijk gezag moet aan kinderen vanaf 12 jaar om hun mening worden gevraagd. Deze mening wordt door de rechter meegenomen in zijn vonnis. Veel mensen denken dat kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen bepalen bij welke ouder ze gaan wonen. Dit is een misverstand! Alleen hun mening wordt mee genomen in het besluit, maar de ouders, en eventueel de rechter, bepalen waar het minderjarige kind gaat wonen.

Wie heeft er recht op omgang met mijn kind(eren) na de scheiding?

Beide ouders hebben recht op omgang met de kinderen, tenzij de rechter anders heeft bepaald. De afspraken hierover worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor mensen die een sterke band hebben met de kinderen, om ook een omgangsregeling te vragen. denk hierbij aan grootouders, (ex-pleegouders, (ex) stiefouders of de biologische vader die het kind niet heeft erkend.

Wanneer heb ik een advocaat nodig?

Een advocaat is in principe alleen nodig voor het aanvragen van de echtscheiding bij de rechtbank. Om een scheiding in goede harmonie te laten verlopen, heeft u dus geen advocaat nodig. Alleen als u het echt niet eens kunt worden met uw partner heeft u beiden een advocaat nodig.

Wat is Mediation?

Als er bij beiden de overtuiging en de wil is om er, ondanks slechte communicatie, samen aan te werken de relatie zo goed mogelijk te beëindigen dan is een mediator zeker de beste oplossing. Hij zorgt voor rust en structuur tijdens de, meestal chaotische, periode van scheiding. Hij zorgt voor de praktische zaken zoals pensioenverevening, opstellen van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Het blijkt dat mensen in een conflictsituatie nu eenmaal beter blijven communiceren met een derde persoon erbij die hen deskundig begeleidt. Vanzelfsprekend zijn zijn geheimhoudingsplicht en het vertrouwen de basisprincipes van de mediator. Bij een vonnis van een rechter zijn er een winnaar en een verliezer, bij mediation zijn uiteindelijk 2 tevreden mensen die weer verder kunnen met de gemaakte afspraken! Recent onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 85% van alle mediation zaken met succes is afgerond!

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u zelf een vraag dan kunt u die altijd ook even stellen via het contactformulier. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.